ALGEMENE VOORWAARDEN AANKOPEN ONLINE PRODUCTEN

CREATIVE SOULS BUSINESS CLUB

Mei 2018

Barendrecht

KvK 24450868

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dag: kalenderdag
 2. Digitale producten: gegevens en documenten die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 3. Duurovereenkomst: een overeenkomst waarbij op regelmatige basis, gedurende een bepaalde periode, zaken, diensten en/of digitale producten geleverd worden.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel, waaronder ook e-mail, dat een der partijen in staat stelt om informatie en bestanden op te slaan op een manier waardoor deze informatie en bestanden op een later tijdstip ongewijzigd op te roepen en te bekijken zijn.
 5. Herroepingsrecht: het recht van herroeping of ontbinding van de overeenkomst op afstand, binnen 14 dagen na aanvang van de overeenkomst.
 6. Koper: de rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf, die met Creative Soul Solutions een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan.
 7. Creative Souls Business Club: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de KvK onder nummer 24450868

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Creative Souls Business Club en Koper die gesloten worden op, door of via de website en webshop van Creative Souls Business Club.
 2. Algemene voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Creative Souls Business Club biedt haar producten en diensten in haar webshop enkel aan ondernemers aan. Een overeenkomst tussen Creative Souls Business Club en Koper is geen koop op afstand. Op de overeenkomst is uitdrukkelijk het consumentenrecht niet van toepassing.
 2. Indien een consument zich voordoet als rechtspersoon of natuurlijke persoon in uitoefening van beroep of bedrijf, is op de reeds gesloten overeenkomst geen consumentenrecht van toepassing. Consument is derhalve gebonden aan de gesloten overeenkomst.
 3. Creative Souls Business Club doet een aanbod op haar website die door Koper wordt aanvaard door het bestelproces op de website te doorlopen en de betaling met betrekking tot het Digitale product of de dienst te voltooien.
 4. De overeenkomst wordt, waar mogelijk, onmiddellijk door Creative Souls Business Club uitgevoerd.
 5. Indien partijen een dienstenovereenkomst sluiten, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen online abonnementen en online trainingen, is het volgende van toepassing
  1. Duurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van een half jaar.
  2. Creative Souls Business Club zal, indien mogelijk, direct toegang geven tot de online omgeving, althans het eerste deel van de overeengekomen dienst of product leveren;
  3. De overeenkomst eindigt indien Koper conform overeenkomst, de overeenkomst tijdig en juist heeft opgezegd. Indien geen wijze van opzegging is overeengekomen, dient Koper schriftelijk met een opzegtermijn van tenminste een kalendermaand, de overeenkomst op te zeggen.
 6. Koper heeft bij de aanschaf van digitale producten of diensten geen recht op herroeping of ontbinding van de overeenkomst, ongeacht of Koper de Digitale producten reeds heeft gedownload of al dan niet gebruik heeft gemaakt van de geleverde diensten.
 7. Koper heeft bij de aanschaf van live evenementen zoals bijeenkomsten en trainingen tot 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement recht op restitutie wanneer koper zich afmeldt als deelnemer. Na deze periode vervalt het recht op restitutie.
 8. Voor zover er bij de aanschaf van digitale producten of diensten een recht van herroeping of ontbinding aan de zijde van Koper zou bestaan, ziet Koper uitdrukkelijk van dit recht af, wanneer hij/zij een bestelling heeft gedaan, de koop heeft gesloten althans de betaling heeft voldaan.

Artikel 4. Levering

 1. Alle Digitale producten en diensten worden langs digitale/elektronische weg geleverd.
 2. Digitale producten moeten door Koper gedownload worden.
 3. Digitale diensten worden via de online omgeving van Creative Souls Business Club geleverd, waarvoor Koper dient in te loggen.
 4. Live evenementen worden geleverd op de afgesproken datum. Creative Souls Business Club behoudt het recht om een evenement af te lassen of te verplaatsen. In beide gevallen heeft de koper recht op restitutie.
 5. Fysieke producten worden op risico van Koper per gewone post verzonden, tenzij anders overeengekomen.
 6. Levering van fysieke producten, indien op voorraad, vindt plaats binnen een week nadat de overeenkomst tussen Creative Souls Business Club en Koper is gesloten. Indien er sprake is van een langere levertijd, zal Creative Souls Business Club dit tijdig mededelen aan Koper.

Artikel 5. Conformiteit en Garantie

 1. De Digitale producten en diensten worden geleverd zoals omschreven op de website of in de webshop.
 2. Creative Souls Business Club levert tevens Digitale producten van derden. Creative Soul Solutions biedt geen enkele garantie met betrekking tot de Digitale producten of diensten van deze derde. Klachten met betrekking tot die producten of diensten dienen te worden gericht aan de oorspronkelijke maker of aanbieder van die producten of diensten.
 3. Koper dient zelf zorg te dragen voor een correcte opslag van de Digitale producten op een door hem te gebruiken duurzame gegevensdrager. Creative Souls Business Club zal Koper niet van nieuwe Digitale producten voorzien en biedt geen garanties met betrekking tot de houdbaarheid of kwaliteit van de bestanden.
 4. Creative Souls Business Club biedt geen garanties met betrekking tot de Digitale producten en diensten, anders dan dat zij in redelijkheid aan de omschrijving op de website of webshop zullen voldoen.
 5. Creative Souls Business Club is niet aansprakelijk, noch biedt zij enige garantie, met betrekking tot een doen of nalaten van Koper naar aanleiding van, met betrekking tot of met behulp van de Digitale producten of diensten of de gevolgen daarvan.
 6. Creative Souls Business Club biedt geen enkele garantie met betrekking tot de kwaliteit van de Digitale producten en diensten.

Artikel 6. Auteursrecht

 1. Creative Souls Business Club is rechthebbende van het Intellectuele Eigendomsrecht van alle Digitale producten en diensten die zij via haar website en webshop levert, althans, zij heeft een geldige licentie voor de verkoop van deze Digitale producten en diensten.
 2. Het is Koper niet toegestaan deze Digitale producten of diensten te kopiëren, aan te passen, openbaar te maken, te delen of te verspreiden.
 3. Koper mag de Digitale producten voor eigen gebruik opslaan op een of meerdere duurzame gegevensdragers.
 4. Koper krijgt een exemplaar van het Digitale product, althans een eeuwigdurende, niet exclusieve, wereldwijde, licentie om het Digitale product op te slaan en te raadplegen, behoudens het in dit artikel bepaalde.

Artikel 7. Klachtenregeling

 1. Klachten met betrekking tot de Digitale producten en diensten dienen terstond, toch uiterlijk binnen 3 dagen na aanvang van de overeenkomst, met redenen omkleed te worden gericht aan Creative Souls Business Club.
 2. Klachten met betrekking tot de factuur dienen binnen 7 dagen na ontvangst gericht te worden aan Creative Souls Business Club.
 3. Klachten na bovenvermelde termijnen worden niet in behandeling genomen.
 4. Het is aan koper om er zorg voor te dragen en zo nodig te bewijzen dat Creative Souls Business Club de klacht tijdig heeft ontvangen of heeft kunnen ontvangen, ongeacht het tijdstip van verzending door Koper.
 5. Creative Souls Business Club zal klachten binnen 7 dagen in behandeling nemen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Creative Souls Business Club, dient Koper Creative Souls Business Club een redelijke termijn te gunnen waarbinnen zij alsnog kan nakomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Creative Souls Business Club is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Koper, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Creative Souls Business Club of diens partners of vertegenwoordigers.
 2. Creative Souls Business Club kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze is gebaseerd op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
 3. De aansprakelijkheid van Creative Souls Business Club is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 9. Overige

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Koper en Creative Souls Business Club is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.